Thursday, July 19, 2012

HTML

HTML гэж Hyper Text Markup Language гэсэн үгийг товчлол юм. Ерөнхийдөө вэб сайтын ерөнхий архитектурыг гаргадаг хэл гэж ойлгож болно. Markup Language гэдэг утгаараа тагуудаар кодоо дүрсэлдэг. Таг гэдэгийг энгийнээр браузерт сайтыг хэрхэн уншихыг заах HTML хэлний команд гэж ойлгож болно. Тагууд < > хашилтан дотор бичигддэг. Жишээлбэл: <html> <title> <a> гм...
Таг нь эхлэл болон төгсгөлтэй эхлэл нь <tag> хэлбэртэй байдаг бол төгсгөл нь </tag> хэлбэртэй бдаг. Мөн эхлэл төгсгөл нь нэг <tag/> тагууд ч бий.

HTML файлын ерөнхий бүтэц:
<html>
   <head>
      // Толгой хэсгийн код энд хуудасны гарчиг, түлхүүр үгүүд, тайлбар зэрэгийг тодорхойлдог 
   </head>
   <body>
       // Энд html хуудасны үндсэн хэсэгийг бичнэ
   </body>
</html>

No comments:

Post a Comment