Thursday, July 26, 2012

b tag

Tag: <b>
Тайлбар: Текстийг тод хар болгоно.
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Текстийг <b>Bold</b> буюу <b>тод хар</b> болгоно. Текстийг Bold буюу тод хар болгоно. <b> болон </b> эхлэл төгсгөлийн tag-ын хоорондахь текстийг хэлбэржүүлдэг.

No comments:

Post a Comment