Thursday, July 26, 2012

br tag

Tag: <br/>
Тайлбар: Доод мөрөнд шилжих tag. Ойлгомжтойгоор Enter
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан <br/> Борог өвс норсон байх нь сайхан <br/> Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан <br/> Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан <br/> Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан
Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан
<br/> tag ашигласан тохиолдол
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан
Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан Борог өвс норсон байх нь сайхан Хаврын цас гэр лүү урсах нь сайхан Хаа нэгтээ шувууд ганганах нь сайхан <br/> tag ашиглаагүй тохиолдол

No comments:

Post a Comment