Thursday, July 26, 2012

hr tag

Tag: <hr>
Тайлбар: Хэвтээ шулуун татах
Жишээ код Үр дүн Тайлбар
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан <hr/>
Борог өвс норсон байх нь сайхан
Бороо ганц нэг дуслах нь сайхан

Борог өвс норсон байх нь сайхан
<hr/> tag ашигласан тохиолдол

No comments:

Post a Comment