Monday, July 23, 2012

A tag

HTML tag: A
Тайлбар: HTML код дотор линк зааж өгөх тохиолдолд a tag-ийг ашиглана.
Ерөнхий бичиглэл:  <a href="[Текст эсвэл зураг дээр дарахад дуудагдах хуудасны линк]">[Текст эсвэл зураг]</a>
Эхлэл төгсгөл нь: <a></a>

Жишээ код Кодын биелэлт Тайлбар
<a href="http://www.journey.mn"> journey.mn </a> journey.mn Ерөнхий бичиглэлийн хэлбэр

target-р дуудагдах линк ямар хуудсан дээр ачааллахыг зааж өгдөг.
<a href="http://www.journey.mn" target="_BLANK"> journey.mn </a> journey.mn
Линк дээр дарахад дуудах хуудас шинэ цонхонд нээгдэнэ
<a href="http://www.journey.mn" target="_SELF"> journey.mn </a> journey.mn Линк дээр дарахад дуудах хуудас тухайн цонхондоо нээгдэнэ

style аттрибутаар CSS код ашиглан линкийн харагдацыг өөрчилж болдог. Тухайлбал:
<a href="http://www.journey.mn" style="color:#00ff00"> journey.mn </a> journey.mn Линкийг RGB-ийн 00ff00 кодтой өнгөтэй болгов.
<a href="http://www.journey.mn" style="text-decoration:none"> journey.mn </a> journey.mn Линкийн доогуур зураасыг арилгах

Зурагт линк
<a href="http://www.journey.mn"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-ZFLSuM9KVTM/UA4neLKPo-I/AAAAAAAAB7k/7tagkLc187E/s200/Untitled-1.jpg" /> </a> Зураг дээр дарахад хуудас дуудагдана.


[]-хаалтанд тайлбар бичсэн болно

No comments:

Post a Comment